Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


Rachunkowość finansowa

Analiza wskaźnikowa
Analiza wskaźnikowa kondycji finansowej przedsiębiorstwa to rozwinięcie wstępnej analizy podstawowych dokumentów finansowych, oparta na badaniach...

Bilans
Stanowi on podstawowe sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa, prezentujące jego sytuację na określony moment czasowy. Zawiera informację...

Cafh flow
Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych (cash flow) jest ściśle powiązane z bilansem oraz rachunkiem zysków...

Dźwignia operacyjna
Mierzy efekty wykorzystania i kształtowania struktury majątkowej przedsiębiorstwa.

Istota analizy wskaźnikowej
W praktyce gospodarczej analiza wskaźnikowa jest częścią analizy finansowej, która stanowi jej uogólnienie i spojrzenie...

Kapitał obcy
To: a) zobowiązania długoterminowe – okres wymagalności powyżej 1 roku, b) zobowiązania krótkoterminowe - okres wymagalności krótszy...

Kapitał własny
Stanowią odzwierciedlenie zaangażowania właścicieli w przedsiębiorstwo. a) kapitał podstawowy – kapitał akcyjny, zakładowy, fundusz założycielski i...

Kapitał własny
Jest odzwierciedleniem sfinansowania podjęcia działalności przez firmę (jej powstania) i podwyższenia związanego z rozwojem firmy....

Kapitały obce
Mają zawsze charakter zewnętrzny w stosunku do przedsiębiorstwa. Ich cechą charakterystyczną jest czasowość wykorzystania środków...

Koszty amortyzacji
Są składnikiem kosztów pośrednich, mają one charakter względnie stały. Przy danym potencjale wytwórczym zmieniają się...

Koszty finansowe
Koszty z tytułu oprocentowania kredytów bankowych określa iloczyn kwoty wykorzystanego kredytu oraz stopy oprocentowania, co...

Koszty wynagrodzeń
Wyznacza iloczyn przeciętnego zatrudnienia oraz przeciętnych wynagrodzeń: Kw= Lp x w gdzie Kw- koszty wynagrodzeń wraz z...

Strona 1 z 2
<<<  -  1  2  -  >>>