Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Zarządzanie ryzykiem

Czynniki ryzyka
Za główne czynniki ryzyka należy przyjąć niebezpieczeństwo i hazard. Przez niebezpieczeństwo należy rozumieć przyczyny lub...

Kryterium ubezpieczeniowe podziału ryzyka
W ramach kryterium ubezpieczeniowego, które związane jest z praktyką ubezpieczeniową, wyróżnia się: - ryzyko osobowe- odnosi...

Objawy ryzyka
To zespół wydarzeń lub faktów potwierdzających (niekoniecznie bezpośrednio) rzeczywiste zaistnienie danego ryzyka. Dobrze jest wskazać...

Ogólny podział ryzyka
Wyróżniamy: - ryzyko właściwe- związane z działaniem prawa wielkich liczb i odnoszące się do zjawisk o...

Podział ryzyk ze względu na rodzaj przesłanek
Można wyróżnić: • ryzyko właściwe, czyli takie, które można prognozować w oparciu o prawo wielkich liczb,...

Pojęcie ryzyka
Podejmując jakąkolwiek decyzje, zawsze wiąże się ją z ryzykiem. Działanie w warunkach ryzyka jest nie...

Pojęcie ryzyka w zarządzaniu
Zarządzanie związane jest nierozłącznie z podejmowaniem decyzji. Decyzje podejmuje się w różnych warunkach, zależnych...

Ryzyko bankructwa
Za ryzyko bankructwa przyjmuje się prawdopodobieństwo niewypłacalności podmiotu gospodarczego przy danych warunkach początkowych. Niewypłacalność jako...

Ryzyko biznesowe
Związane z prowadzoną przez przedsiębiorstwo działalnością gospodarcza i powstające w wyniku określonych decyzji inwestycyjnych dążących...

Ryzyko działalności gospodarczej
Jest najważniejszym elementem ryzyka inwestycyjnego. Dla praktyków rynku kapitałowego stanowi jeden z poważniejszych obszarów analizy...

Ryzyko działalności ubezpieczeniowej
Sygnalizowanie zagrożenia upadłością jest szczególnie ważne w działalności ubezpieczeniowej, w której nadzór państwa ukierunkowano na...

Ryzyko prawne
Związane z możliwością poniesienia strat w wyniku prowadzenia przez przedsiębiorstwo działalności wykraczającej poza ramy odpowiednich...

Strona 1 z 2
<<<  -  1  2  -  >>>