Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Ekonomia

Analiza ABC
czyli analiza Pareto jest systematycznym i strukturalnym podejściem do rozróżnienia pomiędzy „ważnym", ale nielicznym, a...

Cechy przedsiębiorcy
wg H.Bienioka cechy przedsiębiorcy to: - silna potrzeba osiągnięć - wytrwałość i determinacja - potrzeba autonomii (niezależności) - umiarkowana...

Cele prywatyzacji
Podstawowe cele prywatyzacji to : - ograniczenie udziału przedsiębiorstw państwowych w gospodarce, - poprawa efektywności...

Cena w marketingu
Cena to określona wartość, wyrażona w pieniądzu, przy której dwie strony transakcji (sprzedający i kupujący)...

CEO
Chief Executive Officer - szef firmy.

Cykl koniunkturalny
Okresowy wzrost i spadek ożywienia gospodarczego. Cykl wzrostu pewne tempo wzrostu i odchylenia w pewnym...

Człowiek jako podmiot gospodarowania
Człowiek stanowi w świecie przyrody ożywionej zjawisko szczególne ze względu na samoświadomość swojego istnienia, umiejętność...

Czym są negocjacje
Jest to sekwencja wzajemnych posunięć, poprzez które strony dążą do osiągnięcia możliwie korzystnego rozwiązania częściowego...

Definicja przedsiębiorcy
Przedsiębiorca to: wg A.Smitha przedsiębiorcę cechuje przede wszystkim umiejętność oszczędzania i mobilizowania kapitału; wg J.B.Saya przedsiębiorca umiejętnie...

Dobra prywatne
To dobra, w stosunku do których obowiązuje zasada wyłączności (może je użytkować np. jeden producent...

Dobra publiczne
Są natomiast konsumowane wspólnie, nie ma też możliwości wyłączenia kogokolwiek z ich konsumpcji. Dobra te...

Dobro wolne
To takie, którego podaż przewyższa popyt na nie nawet wówczas, jeśli jego cena jest równa...

Strona 1 z 6
<<<  -  1  2  3  4  5  6  -  >>>