Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Fundusze inwestycyjne

Agent obsługujący fundusz inwestycyjne
Działalność agenta obsługującego nie jest uregulowana żadną ustawą. Zakres czynności wykonywanych przez ten podmiot wynika...

Bank Depozytariusz funduszu inwestycyjnego
Głównym zadaniem depozytariusza jest przechowywanie powierzonych mu przez fundusz środków. Ponadto Bank Depozytariusz sprawuje kontrolę...

Dywersyfikacja portfela
Ograniczenie ryzyka inwestycji na rynku. Kupno akcji lub obligacji jednej spółki naraża inwestora na ryzyko inwestycji...

Fundusz akcji
Inwestuje przede wszystkim w akcje. Zastosowanie instrumentów pochodnych jest dopuszczalne m.in. dla zabezpieczenia przed ryzykiem,...

Fundusz akcyjny
Akcja wyraża prawo własności w spółce akcyjne. Akcjonariusz współuczestniczy w podziale zysków spółki, których część...

Fundusze hybrydowe
Inaczej zrównoważone, inwestują w różne rodzaje aktywów, w tym m.in. akcje, papiery o stałym dochodzie...

Fundusze indeksowe
Stanowią osobna kategorię funduszy akcyjnych. Skład ich portfela jest zbliżony do składowych danego indeksu giełdowego...

Fundusze inwestycyjne papierów dłużnych
Inaczej fundusze obligacji. Obligacje Skarbu Państwa są emitowane przez Skarb Państwa i są uważane za najmniej...

Fundusze inwestycyjne rynku pieniężnego
Fundusze rynku pieniężnego i obligacji, często zwane po prostu funduszami pieniężnymi, są zaliczane do najbezpieczniejszych...

Fundusze papierów dłużnych
Fundusz papierów dłużnych inwestuje przede wszystkim w papiery wartościowe o stałym dochodzie, których udział w...

Fundusze rynku pieniężnego
Zaliczane są do funduszy bezpiecznych. Podobnie jak w przypadku funduszy obligacji, niemalże całościowy skład portfela...

Fundusze zamknięte
Zamknięte fundusze inwestycyjne, w odróżnieniu od funduszy otwartych, nie sprzedają jednostek uczestnictwa lecz certyfikaty inwestycyjne....

Strona 1 z 2
<<<  -  1  2  -  >>>