Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Inwestycje

Metody korygowania efektywności projektu inwestycyjnego
Metoda ta generalnie polega na korekcie wybranych parametrów rachunku efektywności inwestycji oraz stosowaniu tzw. narzutów...

Źródła ryzyka w inwestowaniu
To: - czynniki makrogospodarcze związane z analizą ogólnogospodarczą kraju i stosunków międzynarodowych - czynniki mezogospodarcze ...

Agent obsługujący fundusz inwestycyjne
Działalność agenta obsługującego nie jest uregulowana żadną ustawą. Zakres czynności wykonywanych przez ten podmiot wynika...

Analiza wrażliwości NPV
Polega na pomiarze zmian wartości tegoż wskaźnika w zależności od zmian przepływów pieniężnych...

Analiza wrażliwości projektów inwestycyjnych
Metoda analizy wrażliwości polega na zmianach różnych rodzajów nakładów i efektów będących elementami rachunku oraz...

Bank Depozytariusz funduszu inwestycyjnego
Głównym zadaniem depozytariusza jest przechowywanie powierzonych mu przez fundusz środków. Ponadto Bank Depozytariusz sprawuje kontrolę...

Dochody funduszy inwestycyjnych
Dochodem towarzystwa funduszy inwestycyjnych jest: - opłata za przystąpienie do funduszy - procent obliczany od wartości...

Dywersyfikacja portfela
Ograniczenie ryzyka inwestycji na rynku. Kupno akcji lub obligacji jednej spółki naraża inwestora na ryzyko inwestycji...

Feasibility study
Ostateczna wersja projektu - analiza techniczno-ekonomiczna wybranej koncepcji.

Feasibility study
Plan działalności firmy dokumentuje cele, środki użyte do osiągnięcia tych celów i spodziewane wyniki w...

Formuła miksyminu (maximinu)
W pierwszym etapie postępowania polega na wyborze dla danego rozpatrywanego wariantu takiego scenariusza, który charakteryzuje...

Formuła minimaksu
W pierwszym etapie dla każdego scenariusza projektu ustalamy, który z wariantów charakteryzuje się najlepszym wskaźnikiem...

Strona 1 z 4
<<<  -  1  2  3  4  -  >>>