Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


Ekonomia matematyczna

Dobra Giffena
Towar nazywamy towarem Giffena, jeżeli popyt na ten towar rośnie wraz ze wzrostem jego ceny.

Ekonomia matematyczna
Jest to dyscyplina naukowa, która obejmuje różnorodne zastosowania matematycznych pojęć, metod i teorii w ekonomii,...

Elastyczność popytu
Elastyczność popytu na i-ty towar względem ceny j-tego towaru informuje, o ile procent zmieni się...

Elastyczność popytu
Elastyczność popytu na i-ty towar względem dochodu konsumenta informuje, o ile procent zmieni się popyt...

Elastyczność substytucji
Pokazuje, o ile procent powinna zwiększyć się ilość j-tego towaru przy zmniejszeniu o jednostkę ilości...

Funkcja produkcji Koopmansa-Leontiefa
Jest przykładem niesubstytucyjnej funkcji produkcji. Jej konstrukcja opiera się na dwóch założeniach: a) nie jest możliwa...

Funkcja użyteczności
Funkcja użyteczności U wyraża subiektywny stosunek konsumenta do oferowanych na rynku koszyków towarów (bez względu...

Krańcową produktywność
Krańcową produktywność i-tego czynnika pokazuje, o ile wzrośnie produkcja, gdy nakład i-tego czynnika wzrośnie o...

Krańcowa stopa substytucji
Pokazuje, o ile (w przybliżeniu) powinna zwiększyć się ilość j-tego towaru przy zmniejszeniu o jednostkę...

Krańcowa użyteczność dochodu
Informuje, o ile wzrośnie użyteczność optymalnego koszyka, gdy dochód konsumenta wzrośnie o jednostkę.

Metoda ekonomii ekonomicznej
Jest to systemowa analiza ekonomiki jak skomplikowanego dynamicznego układu. Ekonomia Matematyczna tworze modele matematyczne w...

Paradoks Giffena i Veblena
Pierwszy z nich mówi, że popyt na takie dobra, jak chleb czy ziemniaki, może wzrastać...

Strona 1 z 2
<<<  -  1  2  -  >>>