Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


www.ekonom.info

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Cafh flow


Cafh flow - Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych (cash flow) jest ściśle powiązane z bilansem oraz rachunkiem zysków i strat.

Jest ono sporządzane częściowo na podstawie danych w nich zawartych, częściowo w oparciu o dodatkowe informacje z ewidencji księgowej. Celem tego sprawozdania jest wskazanie przyczyn zmian sytuacji finansowej, czego nie podaje bilans i rachunek zysków i strat. Jego analiza daje pogląd na rezultaty prowadzonej polityki finansowej, ułatwia sporządzenie planów finansowych w dostosowaniu do założeń strategii rozwojowej, a także pozwala na późniejszą kontrolę ich realizacji. Z

godnie z zawartym w ustawie zakresem przepływy klasyfikowane są według trzech rodzajów działalności. Pierwsze to przepływy z działalności operacyjnej (są to głównie transakcje gotówkowe, brane pod uwagę przy ustalaniu zysku ze sprzedaży oraz zmiany w bieżących aktywach i pasywach). Drugie to przepływy z działalności inwestycyjnej (w ich skład wchodzą wpływy i płatności związane z nabywaniem i sprzedażą składników majątku trwałego, udzielaniem pożyczek, otrzymywaniem dywidend i odsetek). I trzecie to przepływy z działalności finansowej (obejmują one wpływy i wydatki związane z powiększeniem kapitału własnego i płatnością dywidend na rzecz właścicieli oraz zaciąganiem kredytów i pożyczek oraz ich obsługę).

Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych przedstawia obraz strumieni gotówkowych poprzez wskazanie źródeł pochodzenia zasobów gotówkowych (wpływy gotówkowe) oraz ich wykorzystania (wydatki gotówkowe). Różnica między wydatkami i wpływami to zmiana stanu gotówki, która dodana do gotówki początkowej daje gotówkę na koniec okresu.

Podsumowując to sprawozdanie można stwierdzić iż, jest ono pożyteczne pod wieloma względami, jednak nie zawiera informacji niezbędnych do określenia kondycji finansowej i stwierdzenia, czy przedsiębiorstwo jest rentowne.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:


Kolejny temat to Analiza wskaźnikowa:

Analiza wskaźnikowa kondycji finansowej przedsiębiorstwa to rozwinięcie wstępnej analizy podstawowych dokumentów finansowych, oparta na badaniach wzajemnych relacji zachodzących pomiędzy poszczególnymi elementami bilansu oraz rachunku zysków i strat.

Wskaźnikowa analiza sytuacji finansowej jest zalecana z wielu powodów, a przede wszystkim dlatego, że:
- charakteryzuje różne aspekty działalności gospodarczej przedsiębiorstwa... (...)