Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


www.ekonom.info

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Mikroekonomia

Czynniki wpływające na kształtowanie się popytu
To: - cena danego dobra, - wysokość dochodu, - ceny innych dóbr, - ocena przyszłości.

Czynniki wpływające na popyt
Ze strony konsumentów: - cechy inwidualne każdego z nas - dochody - cena produktu - jakość produktu - struktura geograficzna,...

Czynniki wpływające na wybór konsumenta
Podstawowymi elementami wpływającymi na dokonywane przez konsumenta wybory są: 1. Dochód konsumenta, 2. Ceny, po których...

Determinanty elastyczności popytu
To: 1. osiągalnośc substytutów 2. im większa i bardziej dostępna liczba substytutów tym popyt jest bardziej elastyczny 3....

Determinanty podaży
To: - Ceny czynników produkcji - Technologia - Podatki i subsydia - Przewidywanie cen relatywnych - Liczba przedsiębiorstw i gałęzi

Determinanty popytu
To: • Dochody konsumentów • Ceny dóbr substytucyjnych i komplementarnych • Przewidywania cen relatywnych ( przewidywania inflacyjne) • Liczba...

Dobra prywatne
To dobra, w stosunku do których obowiązuje zasada wyłączności (może je użytkować np. jeden producent...

Dobra publiczne
Są natomiast konsumowane wspólnie, nie ma też możliwości wyłączenia kogokolwiek z ich konsumpcji. Dobra te...

Dobra strefy niekomercyjnej
Do dóbr sfery niekomercyjnej należą dobra wolne i publiczne. Dobra wolne występują w ilości...

Dobro komplementarne
Dwa dobra są komplementarne jeżeli wzrost (spadek) ceny na dane dobro wywołuje spadek (wzrost) popytu...

Dobro luksusowe
To każde dobro, którego ilość nabywana rośnie w większym stopniu niż dochód i maleje w...

Dobro podrzędne
To dobro, którego ilość nabywana maleje wraz ze wzrostem dochodu i rośnie wraz ze spadkiem...

Strona 3 z 20
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>