Deprecated: Function eregi() is deprecated in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/cf.php on line 11
Inwestycje - Definicje - Referat

Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


www.projektowanie-wnetrz.biz.pl

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Inwestycje

Fundusz akcji
Inwestuje przede wszystkim w akcje. Zastosowanie instrumentów pochodnych jest dopuszczalne m.in. dla zabezpieczenia przed ryzykiem,...

Fundusz inwestycyjny
To instytucja zbiorowego inwestowania, która lokuje powierzone mu przez nas środki w różne instrumenty dostępne...

Fundusze hybrydowe
Inaczej zrównoważone, inwestują w różne rodzaje aktywów, w tym m.in. akcje, papiery o stałym dochodzie...

Fundusze indeksowe
Stanowią osobna kategorię funduszy akcyjnych. Skład ich portfela jest zbliżony do składowych danego indeksu giełdowego...

Fundusze inwestycyjne
To majątek tworzony z wpłat inwestorów zarządzany przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych. Jest to podmiot gospodarczy,...

Fundusze papierów dłużnych
Fundusz papierów dłużnych inwestuje przede wszystkim w papiery wartościowe o stałym dochodzie, których udział w...

Fundusze rynku pieniężnego
Zaliczane są do funduszy bezpiecznych. Podobnie jak w przypadku funduszy obligacji, niemalże całościowy skład portfela...

Fundusze zamknięte
Zamknięte fundusze inwestycyjne, w odróżnieniu od funduszy otwartych, nie sprzedają jednostek uczestnictwa lecz certyfikaty inwestycyjne....

Jak wybierać fundusze inwestycyjne
Przed wyborem konkretnego typu funduszu musimy sobie odpowiedzieć na kilka podstawowych pytań: 1) jaki poziom zysku...

Jednostka uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym
Jest ona tytułem współwłasności w majątku funduszu. Jej wartość może się zmieniać w zależności od...

Korzyści z inwestowania w fundusze inwestycyjne
To m.in.: - profesjonalne zarządzanie środkami - fundusz jest zarządzany przez specjalistów, których wynagrodzenie zależy w...

Korzyści z istnienia funduszy emerytalych
Wraz z reformą emerytalną powstały w Polsce Powszechne Towarzystwa Emerytalne, których zadaniem jest zarządzanie majątkiem...

Strona 2 z 4
<<<  -  1  2  3  4  -  >>>