Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


Słownik ekonomiczny - najnowsze tematy

Cafh flow
Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych (cash flow) jest ściśle powiązane z bilansem oraz rachunkiem zysków...

Rachunek zysków i strat
Ocena wyniku finansowego wymaga uzupełnienia o wielkości strumieniowe, które są przedstawione w drugim podstawowym –...

Bilans
Stanowi on podstawowe sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa, prezentujące jego sytuację na określony moment czasowy. Zawiera informację...

Wycena przedsiębiorstwa
Wycenę definiuje się najczęściej jako zespół procedur, analiz i ocen, które prowadzą do ustalenia wartości...

Metody wyceny wartości firmy
Szczegółowa klasyfikacja metody wyceny jest następująca: 1. Metody oparte na wycenie aktywów - majątkowe: a) metoda księgowa b)...

Analiza progu rentowności
Pbejmuje ona badanie tzw. progu zrównania, w którym realizowane przychody ze sprzedaży dokładnie pokrywają poniesione...

Koszty finansowe
Koszty z tytułu oprocentowania kredytów bankowych określa iloczyn kwoty wykorzystanego kredytu oraz stopy oprocentowania, co...

Koszty wynagrodzeń
Wyznacza iloczyn przeciętnego zatrudnienia oraz przeciętnych wynagrodzeń: Kw= Lp x w gdzie Kw- koszty wynagrodzeń wraz z...

Koszty amortyzacji
Są składnikiem kosztów pośrednich, mają one charakter względnie stały. Przy danym potencjale wytwórczym zmieniają się...

Analiza kosztów
Polega przede wszystkim na analizie struktury i dynamiki kosztów oraz ustaleniu odchyleń kosztów w stosunku...

Strona 20 z 24
<<<  -  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  -  >>>