Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


fast money lenders
zwierzatka.eu

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Finanse przedsiębiorstwa

Stopa procentowa w finansach
Określa wysokość odsetek od sumy pieniędzy, jako zapłaty za jej pożyczenie na określony czas. Poziom...

Subfranchising
W rezultacie zawarcia umowy subfranchisingu franchisobiorca nie jest zobowiązany do tworzenia własnych przedsiębiorstw franchisingowych, jedynie...

Subrogacja
Instrument prawny, nabycie praw zaspokojonego wierzyciela przez osobę, która zapłaciła dług.

Synergetyczne efekty kosztów
To różnica pomiędzy poziomem kosztów ukształtowanych w wyniku suboptymalizacji, poziomem kosztów osiąganym drogą analizy i...

Typy i formy franchisingu
Podziały: Ze względu na przedmiot działalności wyróżniamy: • przemysłowy • dystrybucyjny • usługowy - tzw. franchising właściwy • mieszany Ze względu...

Ustalenie wyniku finansowego
Wynik finansowy netto (zysk netto) stanowi różnicę pomiędzy wynikiem działalności operacyjnej (w tym na operacjach...

Value Based Management
(VBM) czyli zarządzanie przez wartość jest koncepcją, której podstawy teoretyczne zostały sformułowane w latach 50...

VAT należny
Podatek należny określić można jako podatek wynikający z faktur sprzedaży, który powinien być odprowadzony do...

VAT naliczony
Podatek naliczony wynika z oryginałów faktur zakupu, które podatnik otrzymuje od sprzedającego w momencie dokonywania...

Wolne przepływy pieniężne
(FCF) to strumień środków pieniężnych pochodzących z działalności operacyjnej, skorygowany o uiszczony w gotówce podatek...

Wycena przedsiębiorstwa
Wycenę definiuje się najczęściej jako zespół procedur, analiz i ocen, które prowadzą do ustalenia wartości...

Wycena przedsiębiorstwa - metody
W zależności od sposobu uwzględniania substancji materialnej przedsiębiorstwa i elementów pozamaterialnych, wyróżnić można dwa zasadnicze...

Strona 7 z 9
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  -  >>>