Deprecated: Function eregi() is deprecated in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/cf.php on line 11
Bankowość - Definicje - Referat

Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


www.ekonom.info

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Bankowość

Rozpiętość odsetkowa
Bliższa analiza tego wskaźnika pozwala określić jakie elementy po stronie aktywów i pasywów odchylają ten...

Rozwój systemu bankowego w Polsce
W gospodarce centralnie planowanej pieniądz służył do rejestrowania zdarzeń gospodarczych. Nie istniał rynek pieniężny a...

Rynek hipoteczny
Jest zorganizowany dwusegmentowo. Banki hipoteczne i inne instytucje udzielające kredytów hipotecznych (mogą to być banki...

Ryzyko kredytowe banku
Jest najbardziej charakterystyczne dla banków, bo udzielanie kredytów należy do ich podstawowej działalności. Występuje aktywne...

Ryzyko utraty płynności banku
Występuje, gdy zagrożona jest zdolność banku do terminowego regulowania zobowiązań i poleceń klientów. Może ono...

Ryzyko bankowe
Dzieli się na : - ryzyko płynności, - ryzyko kredytowe, - ryzyko stopy procentowej, - ryzyko walutowe. Ryzyko...

Ryzyko banku w obrocie papierami wartościowymi
Ponoszą je banki, które nabywają na własny rachunek papiery wartościowe (np. akcje, obligacje) innych podmiotów....

Ryzyko kredytowe
To ryzyko nieodzyskania przez bank części lub całości kapitału i odsetek od udzielonej pożyczki. Bank...

Ryzyko kursowe
Związane jest ze zmianami kursów poszczególnych walut na rynku międzynarodowym.

Ryzyko płynności
Oznacza ryzyko przejściowej lub całkowitej utraty płynności przez bank. Ryzyko utraty płynności występuje, analogicznie jak...

Ryzyko stopy procentowej
(ryzyko zmian stopy procentowej) oznacza niebezpieczeństwo, że zmiany rynkowej stopy procentowej wpłyną negatywnie na sytuację...

Ryzyko stopy procentowej banku
Wpływa zmienność jej wysokości na rynku pieniężnym i kapitałowym. Zmiany stopy procentowej mogą dotyczyć udzielanych...

Strona 10 z 13
<<<  -  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  -  >>>