Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


www.ekonom.info

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Analiza finansowa

Monitoring finansowy
Zintegrowany pakiet komputerowy pozwala śledzić, w jaki sposób podejmowane przez dyrektorów decyzje finansowe - np....

Płynność finansowa przedsiębiorstwa
Oznacza zdolność firmy do regulowania zobowiązań w wymaganych terminach,

Przedmiot i zakres analizy finansowej
Pomocnym narzędziem prowadzenia działalności przedsiębiorstwa oraz kształtowania perspektywicznego jego rozwoju, staje się analiza działalności sporządzana...

Przepływy pieniężne przypadające na jedną akcję spółki
(CFPS) są obliczane jako wolne przepływy pieniężne (FCF) lub zysk netto wraz z amortyzacją, a...

Rachunek zysków i strat
Ocena wyniku finansowego wymaga uzupełnienia o wielkości strumieniowe, które są przedstawione w drugim podstawowym –...

Rentowność
Oznacza osiąganie nadwyżki dochodów nad kosztami, związanymi z podejmowaniem określonej działalności. Miarą osiąganej przez firmę...

Rentowność banku
Jest miarą efektywności rozumianą jako nadwyżka przychodów nad kosztami. Banki prowadzą gospodarkę finansową samodzielnie na podstawie...

Rozpiętość odsetkowa
Bliższa analiza tego wskaźnika pozwala określić jakie elementy po stronie aktywów i pasywów odchylają ten...

Stopa zwrotu z aktywów ROA
To: (zysk brutto lub netto/aktywa ogółem). Wskaźnik ten określa się również jako stopę zysku z aktywów...

Stopa zysku z kapitału ROE
To (zysk netto/kapitał własny). Wskaźnik ten informuje o efektywności zainwestowanego kapitału – jaki zysk przypadł na...

Wolne przepływy pieniężne
(FCF) to strumień środków pieniężnych pochodzących z działalności operacyjnej, skorygowany o uiszczony w gotówce podatek...

Wskaźnik bieżącej płynności
Odzwierciedla podstawowe relacje, jakie powinny zachodzić miedzy majątkiem obrotowym przedsiębiorstwa a wielkością zobowiązań bieżących. Uznaje...

Strona 3 z 4
<<<  -  1  2  3  4  -  >>>