Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Identyfikacja konkurencji przedsiębiorstwa


Identyfikacja konkurencji przedsiębiorstwa - W oparciu o stopień substytucyjności produktu można wyróżnić cztery rodzaje konkurencji:

- w ramach marki: to inne przedsiębiorstwa oferujące zbliżony produkt i serwis dla tych samych klientów i po tej samej cenie
- w ramach gałęzi: to grupa firm oferujących produkt lub pewną grupę produktów wzajemnie substytucyjnych
- w ramach formy produktów: wszystkie firmy, których wyroby służą temu samemu celowi
- ogólna konkurencja: wszystkie firmy z którymi konkuruje

Bardziej szczegółowo można określić konkurentów ze względu na gałąź i z punktu widzenia rynku.

Gałęziowy wymiar konkurencji:
Gałąź definiuje się jako grupę firm, które oferują produkt lub pewną kategorią produktów wzajemnie substytucyjnych.  Dla ekonomistów bliskie substytuty to produkty charakteryzujące się wysoką mieszaną elastycznością cenową popytu(jeśli wzrost ceny na jedno dobro spowoduje wzrost popytu na inne to wówczas są one substytucyjne)
Przy analizie konkurencji konieczna jest analiza struktury gałęzi obejmująca elementy:
- liczba sprzedawców i stopień zróżnicowania produktu
- bariery wejścia i mobilności
- bariery wyjścia i zmniejszenia firmy
- struktura kosztów
- integracja pionowa
- zasięg globalny.

Bardzo ważne jest określenie typu struktury gałęzi:
- czysty monopol - jedna firma dostarcza całą produkcję
- czysty oligopol – składa się z kilku przedsiębiorstw produkujących z zasadzie ten sam produkt o zbliżonych cenach
- oligopol zróżnicowany – składa się z kilku przedsiębiorstw produkujących zróżnicowany produkt, każda z firm stara się zostać liderem
- konkurencja monopolistyczna – wielu konkurentów jest w stanie zróżnicować całkowicie lub częściowo swoją ofertę rynkową, zwracając uwagę na segmenty
- konkurencja doskonała – wielu konkurentów oferujących ten sam produkt i usługę.

Rynkowy wymiar konkurencji
Zamiast analizować przedsiębiorstwa produkujące ten sam produkt można przyjrzeć się przedsiębiorstwom zaspokajającym tę samą potrzebę lub służącym tej samej grupie klientów. Rynkowe podejście konkurencji każe zwrócić uwagę przedsiębiorstwa na większą liczbę obecnych i potencjalnych konkurentów i stymuluje bardziej długookresowe, strategiczne planowanie rynkowe.
Kluczem do identyfikacji konkurentów jest powiązanie analizy gałęziowej i rynkowej za pomocą nakreślenia pola bitwy produkt/rynek opierającego się na segmentacji produktu i segmentacji klientów.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
806Konkurencja rynkowa - referat - Skład pracy: istota mechanizmu konkurencji, oddziaływanie... [Liczba stron: 12]
Elementy analizy otoczenia konkurencyjnego - Elementy pracy: otoczenie konkurencyjne, analiza otoczenia... [Liczba stron: 17]
Etyka w relacji z konkurencją - Skład pracy: definicja konkurencji gospodarczej, jej... [Liczba stron: 10]
Biznes plan hurtowni artykułów papierniczych - W biznes planie tym znajdziesz m.in.... [Liczba stron: 21]
Analiza marketingowa producenta kostki brukowej - Skład analizy: analiza makroekonomiczna, popytu, konkurencji,... [Liczba stron: 37]


Kolejny temat to Kryteria klasyfikacji rynków:

Podział rynku wg wybranych kryteriów:

1. Według kryterium rodzajowego – rynek dóbr i usług (np. rynek rolny, rynek samochodowy).
2. Według kryterium układu funkcjonalnego – rynek producentów, rynek konsumentów, rynek surowcowy, rynek dóbr inwestycyjnych.
3. Według kryterium sytuacji panującej na rynku – rynek konsumenta (gdy występuje nadwyżka podaży) lub... (...)