Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Bazowe stopy procentowe


Bazowe stopy procentowe - Określają cenę pieniądza banku centralnego. Ich wysokość jest ustalana arbitralnie przez NBP w zależności od przyjętej przez bank centralny polityki pieniężnej. Głównym czynnikiem, kształtującym je to inflacja. Rzadko kształtuje się stopy bazowe jako pochodną rynkowych stóp procentowych. Są to stopy kredytu redyskontowego oraz lombardowego. Górną granicą wartości stóp procentowych na rynku międzybankowym jest stopa kredytu lombardowego. Dolną granicą jest zazwyczaj stopa redyskontowa. Wynika to zestosowanych przez bank centralny limitów redyskonta. W warunkach niedoboru płynności całego systemu bankowego stopa repo, mająca z reguły niższy poziom od stopy redyskonta weksli staje się dolną granicą wahań stóp. W warunkach nadwyżki płynności sektora bankowego staje się on wrażliwy na wysokość stopy reverse repo.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
Polityka monetarna - referat - Skład pracy: definicja polityki monetarnej, instrumenty... [Liczba stron: 20]
Rynek kapitałowy - teoria i zadania z rynku kapitałowego - Skład opracowania: cechy rynku formalnego, definicja... [Liczba stron: 18]
Controlling bankowy - Opracowanie obejmuje zagadnienia: istota controllingu bankowego,... [Liczba stron: 11]
Ryzyko bankowe - Skład opracowania: pojęcie ryzyka i jego... [Liczba stron: 7]
Prognozowanie gospodarcze - praca - Praca ma na celu wybór i... [Liczba stron: 21]


Kolejny temat to Aktywne ryzyko kredytowe:

Stanowi zagrożenie niespłacenia przez kredytobiorcę płatności kredytowych (rat kapitałowych i odsetek) w ustalonej w umowie kredytowej wysokości i terminie. Ryzyko to jest w znacznej mierze kształtowane przez  bank, jakkolwiek duża część owego ryzyka ma charakter egzogeniczny (zewnętrzny) i nie daje się w pełni kontrolować. Ten rodzaj ryzyka dotyczy także... (...)