Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


www.ekonom.info

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Adam Smith i ekonomia klasyczna


Adam Smith i ekonomia klasyczna - Adam Smith (1723-1790) - dzieło: „Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów”. Ojciec teorii rynku, klasycznej ekonomii. Jest zwolennikiem spontanizmu w rozwoju gospodarczym, działania prawa wartości, liberalizmu gospodarczego. Równocześnie jest on wrogiem interwencjonizmu państwowego. To zwolennik i entuzjasta rynku czystego; walczy z merkantylizmem i protekcjonizmem; żąda zniesienia wszelkich ograniczeń w handlu zagranicznym. Uważa, że najważniejsza jest produkcja i wzrost gospodarczy, a one mają miejsce tylko na wolnym rynku.

Smith uważa, że stosunki ekonomiczne są trwałe i naturalne oraz niezmienne; ale słusznie twierdzi, że wolna konkurencja jest niezbędna i jest głównym czynnikiem rozwoju, bo każdy chce mieć większy rynek od drugich. Smith jako pierwszy powiedział, że gospodarka rozwija się zgodnie z planami i prawidłowościami. Analizuje skutki podziału pracy. Podział pracy powoduje wymianę i jej konieczność, a wymiana dynamizuje obrót towarowo-pieniężny. Jest autorem i prekursorem pojęcia produktu narodowego. Smith uważa, że należy pogłębiać podział pracy i w coraz szerszym stopniu stosuje zasadę i nową technikę. Zwraca uwagę na szczególną wartość pracy produkcyjnej. Mówi, że praca nie tylko reprodukcje środki, ale przynosi nadwyżkę, a nadwyżka to zysk. Praca produkcyjna to praca spłacona z kapitału inwestycyjnego, a nie z dochodu. Praca nieprodukcyjna jest spłacana z dochodu.

Rozważa także idee pieniądza – traktuje go jako środek i narzędzie cyrkulacji, ale czasami pieniądz przybiera formę towaru (wykorzystywany do kapitalizacji). Smith uważa, że jest to bardzo złe, bo sam pieniądz nie jest produktem, niczego nie wytwarza. Smith rozróżnia dwie wartości każdego dobra: użytkową - która jest po prostu użytecznością dobra; wymienna –czyli zdolność dobra do wymiany na inne dobra.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:


Kolejny temat to Bank światowy:

Podczas konferencji w Bretton Woods powołano do życia nie tylko Międzynarodowy Fundusz Walutowy, ale i Międzynarodowy Bank  Odbudowy i Rozwoju, który rozpoczął swą działalność 25 czerwca 1946 r. i stał się rdzeniem Grupy Banku Światowego.

Cele banku określono w artykule I układów w sposób następujący:

-... (...)