Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

PolecamyIstota kanałów dystrybucji


Istota kanałów dystrybucji - Katanł dystrybucji to niezależne organizacje zaangażowane w proces udostępniania produktu do użytkowania lub konsumpcji.

Większość kanałów dystrybucji obejmują marketingowych pośredników:
• Pośrednicy handlowi -  kupują w swoim imieniu i na swój rachunek towary w celu dalszej odsprzedaży, nabywając prawo do własności.
• Przedstawiciele producenta, agenci handlowi oraz brokerzy -  występują w imieniu i na rachunek producenta i za swoje usługi pobierają prowizje

RODZAJE KANAŁÓW DYSTRYBUCJI:
• Producentów
• Handel detaliczny
• Hurtownie
• Agentów i brokerów

Kanały dystrybucji można klasyfikować na podstawie kryteriów:
• LICZBA POŚREDNIKÓW – kanał bezpośredni i pośredni
• LICZBA SZCZEBLI POŚREDNICH – kanał krótki i długi
• RODZAJE PRZEPŁYWAJĄCYCH STRUMIENI – kanały transakcyjne i rzeczowe
• ZNACZENIE KANAŁU DLA PRODUCENTA – kanał podstawowy i pomocniczy
• CZARAKTER POWIĄZAŃ MIĘDZY UCZESTNIKAMI KANAŁU – kanały konwencjonalne i zintegrowane (kontraktowe, korporacyjne, administrowane).

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
2032Rodzaje i funkcje kanałów dystrybucji - Skład pracy: definicja kanału dystrybucji (KD),... [Liczba stron: 5]
Marketing mix - prezentacja - Prezentacja Power Point, na slajdach której... [Liczba stron: 58]


Kolejny temat to Funkcje kanałów dystrybucji:

To funkcja: - informacyjna: zbieranie danych o produktach , istniejących klientach, konkurentach - promocyjna: opracowanie oraz upowszechnienie perswazyjnej promocji produktów - negocjacyjna: w wyniku negocjacji cen oraz warunków następuje transfer własności - ponawianie zamówień: powtórne zakupy od producenta - finansowania: nabycie oraz rozdział pieniędzy na finansowanie zapasów - podejmowanie ryzyka: uczestniczenie w ryzyku producenta w przypadku... (...)