Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

PolecamyMacierz BCG - Boston Consulting Group


Macierz BCG - Boston Consulting Group - macierz BCG, jest najstarszą (1969 r.), najprostszą i wciąż bardzo użyteczną metodą prezentacji portfela produkcji. Została ona skonstruowana na podstawie dwóch zmiennych: stopy wzrostu rynku oraz względnego udziału w rynku badanego produktu lub grupy produktów.

Macierz BCG czyli Growth-Share Matrix


Z powodu sposobu konstrukcji model ten jest niekiedy nazywany Growth-Share Matrix. Konstrukcja macierzy BCG opiera się na obserwacji cyklu życia produktów i badaniu efektu skali, z których wynika, że produkty we wczesnych fazach życia nie generują wysokich zysków, ponieważ wymagają dużych nakładów finansowych, a wysoka rentowność jest silnie powiązana z dużym udziałem produktu w rynku.

Jakich informacji potrzebujemy do zbudowania macierzy BCG?


Do zbudowania macierzy potrzebne jest zgromadzenie informacji dotyczących:
- udziału każdego z produktów w przychodach ze sprzedaży danego przedsiębiorstwa,
- przebiegu cyklu życia każdego z produktów i dynamiki sprzedaży,
- przepływów finansowych generowanych przez każdy produkt,
- udziału w rynku każdego produktu w stosunku do największego producenta (najbliższego konkurenta).

Inne nazwy macierzy BCG


Nazwa macierzy pochodzi od nazwy firmy doradczej Boston Consulting Group, utworzonej przez Bruce Hendersona.

Inaczej również jest nazywana jako: "macierz wzrostu / udziału rynkowego", (Growth-Share Matrix), "analiza portfelowa produktu BCG" lub "analiza portfelowa strategicznych jednostek biznesu".

Co to jest macierz BCG? – macierz BCG służy do oceniania asortymentu produktów oferowanych przez firmę, wykonuje się ją często na podstawie analizy portfelowej.

Konstrukcja macierzy BCG opiera się na obserwacji cyklu życia produktów i badaniu efektu skali, z których wynika, że produkty we wczesnych fazach życia nie generują wysokich zysków, ponieważ wymagają dużych nakładów finansowych, a wysoka rentowność jest silnie powiązana z dużym udziałem produktu w rynku

Na jakich założeniach oparto koncepcję macierzy BCG?


Metoda ta opiera się na dwóch podstawowych założeniach:
1. Jeśli rynek się rozwija (czyli z roku na rok sprzedaż wszystkich firm rośnie), to mamy do czynienia ze zmianami układu rynkowego, a to oznacza, że firma sprzedająca najwięcej, może stracić swoją pozycję, natomiast mniejsze firmy mogą się szybciej rozwijać. Kiedy rynek się nie rozwija tego typu zmiany mogą stać się trudne.

2. Dla firmy jest bardzo korzystny duży udział w rynku. Na podstawie tych założeń skonstruowano czteropolową macierz, która pozwala dokonać analizy tzw. portfela produktowego firmy.

Jak mierzymy tempo wzrostu udziału w rynku?


Jak mierzymy tempo wzrostu: Formuła obliczeniowa jest ściśle związana z głównym założeniem, że zyskowność  ze sprzedaży produktów jest zależna od tempa wzrostu rynku, którego jest on uczestnikiem, oraz wielkości udziałów produktu w tym że rynku.

W celu oddzielenia tempa wzrostu w macierzy stosuje się pola o wysokim i niskim tempie wzrostu sprzedaży na rynku, gdzie często granicą jest 10 procentowa roczna stopa lub odnotowany w tym samym okresie wskaźnik wzrostu produktu narodowego brutto (PNB). Oznacza to, że za produkty, których rozwój sprzedaży przebiega w szybszym tempie niż PNB znalazły się w fazie wzrostu. Za rynek o niskim wzroście sprzedaży uznaje się rynek poniżej 10%.

Względny udział w rynku jest to procentowy udział sprzedaży danego produktu na rynku podzielony przez procentowy udział sprzedaży największego konkurenta przedstawiony w układzie współrzędnych jako oś pozioma.

Przykład: Jeżeli w przedsiębiorstwie "X" produkt B ma udział w rynku równy 5 %, zaś główny konkurent opanował 10 % rynku, toteż względny udział naszej firmy wynosi 5/10= 50% lub 0,5x.

Również jak w tempie wzrostu w celu oddzielenia dużego i małego udziału w rynku wykorzystuje się wskaźnik relatywnego udziału w rynku, który jest iloczynem udziału w rynku produktu określonego przedsiębiorstwa i udziału największego konkurenta. Miejsce w polu o dużym udziale może zająć jedynie ten produkt, którego udziały w rynku jest największy. Pozostałe znajdują się w strefie małego udziału. Mały udział w rynku to wartość poniżej 1.

Jakie typy produktów wyróżnia macierz BCG?


Dojne krowy


Dojne krowy (cash cow) czy inaczej "żywiciele". Są to produkty, które przynoszą firmie nadwyżkę netto i finansują pozostałe wyroby. Wzrost rynku jest niski, ale mają one duży udział w rynku i mocną pozycję. Znajdują się nisko na krzywej doświadczeń. Jest to na ogół kosztowy przywódca w danym przemyśle, ale szansę na dalszą ekspansję ma małe.

Znaki zapytania (dylematy)


Znaki zapytania (question marks) (lub inaczej: dylematy). Są to produkty deficytowe, trudno jest określić ich możliwości. Mają względnie niski udział w rynku, ale charakteryzują się dużą dynamiką i w dłuższej perspektywie, jeśli zostaną odpowiednio doinwestowane, mogą się stać "gwiazdami".

Gwiazdy


Gwiazdy (stars) lub inaczej "przeboje". Są to produkty, które wymagają jeszcze nakładów i nie przynoszą na ogół nadwyżki, choć uzyskuje się z nich znaczne przychody tempo wzrostu rynku jest wysokie, produkt jest konkurencyjny i rozwojowy, a inwestowanie w "gwiazdę" daje dużą gwarancję zysków.

Kule u nogi


Kule u nogi lub inaczej "psy" (dogs). Są to produkty nie przynoszące znaczącej nadwyżki i nie rozwojowe. Wzrost przemysłu jest niski i niski jest udział w rynku. Produkty te mają słabą pozycję konkurencyjną i nie generują dodatnich przepływów finansowych.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
1769-macierz_bcg_Analiza strategiczna salonu fryzjerskiego - Analizie poddano średniej wielkości zakład fryzjerski.... [Liczba stron: 25]
Plan marketingowy firmy produkcyjno-dekoratorskiej - Zawartość planu: podstawowe wiadomości o firmie,... [Liczba stron: 17]
Działalność marketingowa w przedsiębiorstwie - Skład pracy: funkcje marketingu oraz podstawowe... [Liczba stron: 14]
Metody analizy marketingowej - Praca omawia analizę Swot - mocne... [Liczba stron: 11]
Zarządzanie marketingowe - opracowanie - Skład opracowania - podstawowe definicje, podziały,... [Liczba stron: 20]


Kolejny temat to Macierz McKinseya - General Electric - GE:

Macierz McKinseya jest również określana jako macierz atrakcyjności produktu czy atrakcyjności rynku (Business-Industry Attractiveness Matrix) lub macierz GE. Koncepcja tej macierzy powstała w początkach lat siedemdziesiątych w firmie General Electric Corporation we współpracy z firmą doradczą McKinseya. W analizach produktu starano się wyeliminować słabości metody BCG, głównie zawarte w niej... (...)