Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


PHW King of the Ring (13.05.2018)
szczeniaczek.eu

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Fundusze inwestycyjne rynku pieniężnego


Fundusze inwestycyjne rynku pieniężnego - Fundusze rynku pieniężnego i obligacji, często zwane po prostu funduszami pieniężnymi, są zaliczane do najbezpieczniejszych funduszy inwestycyjnych. Inwestują one w krótkoterminowe instrumenty dłużne wystawiane przez emitentów, którzy niosą małe ryzyko niewypłacalności, takich jak Skarb Państwa, banki, duże spółki publiczne. Fundusze lokują środki m.in. w bony skarbowe, bony komercyjne, obligacje Skarbu Państwa, lokaty bankowe.

Celem funduszy rynku pieniężnego jest ochrona realnej wartości aktywów. Wzrost wartości jednostek uczestnictwa zwykle nieznacznie przewyższa stopy lokat oferowane przez banki. Zwykle jednak fundusze sugerują, aby odnosić ich wyniki do stopy inflacji.

Fundusze rynku pieniężnego zakupują krótkoterminowe aktywa o terminie zapadalności od jednego dnia do jednego roku. Zgodnie z prawem średni termin wykupu papierów wartościowych znajdujących się w portfelu funduszu rynku pieniężnego nie powinien przekraczać 90 dni. Ze względu na tak krótkie terminy zapadalności aktywów, fundusze rynku pieniężnego w znacznym stopniu eliminują ryzyko stopy procentowej. Fundusz rynku pieniężnego bardziej sprawdza się więc w okresach kilkumiesięcznych, jako alternatywa dla krótkoterminowych lokat bankowych.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:


Kolejny temat to Fundusze inwestycyjne papierów dłużnych:

Inaczej fundusze obligacji.

Obligacje Skarbu Państwa są emitowane przez Skarb Państwa i są uważane za najmniej ryzykowne spośród wszystkich instrumentów dłużnych, ponieważ zabezpiecza je majątek Państwa. Ich termin wykupu jest różnorodny - od mniej niż jednego roku aż do kilkudziesięciu lat. Ich oprocentowanie zależy od ryzyka, jakie niesie ze... (...)