Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


PHW King of the Ring (13.05.2018)
zwierzatka.eu
fanzool.eu

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Fundusz akcyjny


Fundusz akcyjny - Akcja wyraża prawo własności w spółce akcyjne. Akcjonariusz współuczestniczy w podziale zysków spółki, których część może być wypłacona w formie dywidendy, a część pozostawiona w spółce jest reinwestowana i zwiększa wartość inwestycji w daną akcję. Wartość rynkowa akcji zależy od wielu czynników, w tym również od rentowności przedsiębiorstwa i perspektyw wzrostu oraz od sytuacji na całym rynku akcji. Akcje są atrakcyjne dla inwestorów z powodu zawartego w nich potencjału wzrostu i możliwości wypłaty dywidendy.

Zyski z akcji podlegają dużym wahaniom, bowiem ceny akcji zmieniają się codziennie a skala tych zmian może być bardzo duża. Wartość pojedynczej spółki może rosnąć lub spadać w zależności od jej otoczenia rynkowego i sukcesu działań jej kierownictwa. Cały rynek akcji odnotowuje gwałtowne zmiany w wyniku wahań klimatu gospodarczego i nastrojów inwestorów. Większość inwestorów jest świadoma faktu, że indeksy giełdowe, które są miernikami zachowań całego rynku, mogą zmienić swoją wartość z dnia na dzień o jeden, dwa a nawet dziesięć procent. Ryzyko inwestycji w akcje wiąże się z krótkookresowymi wahaniami indeksów giełdowych.

Jednak akcje powinny być traktowane jako inwestycja długoterminowa, dla której zarówno ryzyko jak i zyski są oceniane w perspektywie lat a nie dni. W krótkim okresie stopy zwrotu na akcjach są bardzo zmienne, ponieważ akcje podlegają ocenie uczestników rynku, którymi kierują zmienne oczekiwania, w tym również nadmierny optymizm i nieuzasadnione obawy. Natomiast w długim okresie zyski z akcji określane są w większym stopniu czynnikami fundamentalnymi, takimi jak zdolność spółki do generowania zysku i rozwoju.

Polski rynek kapitałowy szybko się rozwija, co znajduje wyraz w rosnącej liczbie spółek notowanych na rynku regulowanym. Powoduje to, iż chcąc świadomie inwestować w akcje, należy śledzić i interpretować coraz większą ilość informacji, które mogą mieć wpływ na cenę naszych aktywów. W przypadku niemożności codziennego śledzenia wydarzeń na rynku, a także ograniczonemu dostępowi do informacji na rynku, warto rozważyć inwestowanie w akcje nie bezpośrednio, ale za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych.

Fundusze akcji co najmniej 60% powierzonych środków inwestują w akcje spółek notowanych na giełdzie.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:


Kolejny temat to Inwestycyjne fundusze indeksowe:

Tradycyjny fundusz akcyjny jest aktywnie zarządzany, a akcje są kupowane i sprzedawane przez zarządzających po wnikliwej analizie danych ekonomicznych oraz oczekiwań co do rozwoju sytuacji na giełdzie.

Pasywnie zarządzany fundusz -fundusz indeksowy - kupuje i sprzedaje akcje, tak aby portfel odzwierciedlał skład wiodących indeksów giełdowych (WIG, WIG 20).... (...)