Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


fast money lenders
fafiki.eu
kagance.eu

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Fundusze hybrydowe


Fundusze hybrydowe - Inaczej zrównoważone, inwestują w różne rodzaje aktywów, w tym m.in. akcje, papiery o stałym dochodzie (obligacje, instrumenty rynku pieniężnego), tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania, depozyty bankowe, waluty, instrumenty pochodne. Zastosowanie instrumentów pochodnych jest dopuszczalne m.in. dla zabezpieczenia przed ryzykiem.

Zastosowanie instrumentów pochodnych oraz dokonywanie lokat w tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania nie może powodować wykroczenia minimalnej bądź maksymalnej ekspozycji funduszu na poszczególne rynki (np. rynek akcji, region) poza progi przewidziane dla danej kategorii.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:


Kolejny temat to Fundusze papierów dłużnych:

Fundusz papierów dłużnych inwestuje przede wszystkim w papiery wartościowe o stałym dochodzie, których udział w aktywach powinien być nie mniejszy od 66%. Fundusz nie może inwestować w akcje z wyjątkiem specyficznych okoliczności, np. nabycia akcji w wyniku konwersji długu.

Zastosowanie instrumentów pochodnych jest dopuszczalne m.in. dla zabezpieczenia przed... (...)