Deprecated: Function eregi() is deprecated in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/cf.php on line 11
Działalność brokerska w ubezpieczeniach - Definicje Pojęcie Wyjaśnienie

Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


elator.edu.pl
php aukcje aukcje

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/index.php on line 188

Działalność brokerska w ubezpieczeniach


Działalność brokerska w ubezpieczeniach - Założenia:

1. Polega na zawieraniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia w imieniu ubezpieczającego lub na pośredniczeniu przy zawieraniu umów ubezpieczenia na rzecz ubezpieczonego

2. Działalność brokerska może być prowadzona wyłącznie za zezwoleniem organu nadzoru

3. Działalność brokerska może być prowadzona przez osoby fizyczne lub prawne

4. Osoba fizyczna prowadząca działalność brokerską nie może pozostawać w stosunku pracy z zakładem ubezpieczeń, nie może być członkiem władz tego zakładu oraz nie może być stroną umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, których przedmiotem jest pośredniczenie w zawieraniu umów ubezpieczenia w imieniu zakładu ubezpieczeń

5. Osoba prawna prowadząca działalność brokerską nie może jednocześnie prowadzić działalności agencyjnej

6.  Organ nadzoru wydaje zezwolenie na prowadzenie działalności brokerskiej na wniosek:
a) osoby fizycznej, jeżeli osoba ta:
- ma miejsce zamieszkania na terytorium RP
- ma pełną zdolność do czynności prawnych
- nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne przeciwko mieniu, dokumentom lub za przestępstwo karno- skarbowe
- zdała egzamin przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reseakuracyjnych
- daje rękojmie należytego prowadzenia działalności brokerskiej
- zawiera umowę ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej
b) osoby prawnej, jeżeli osoba ta:
- ma siedzibę na terytorium RP
- członkowie zarządu dają rękojmie prowadzenia działalności brokerskiej, a co najmniej połowa z nich spełnia warunki określone dla osób fizycznych
- zawarła umowę ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:


Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/index.php on line 237

Kolejny temat to Fundusz akcji:

Inwestuje przede wszystkim w akcje. Zastosowanie instrumentów pochodnych jest dopuszczalne m.in. dla zabezpieczenia przed ryzykiem, przy uwzględnieniu celu inwestycyjnego funduszu, przy czym nie może powodować obniżenia ekspozycji funduszu na poszczególne rynki (w tym rynek akcji, region geograficzny) poniżej minimalnego poziomu przewidzianego dla poszczególnych kategorii.

Fundusze akcji nazywane są... (...)