Deprecated: Function eregi() is deprecated in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/cf.php on line 11
Działalność agencyjna w ubezpieczeniach - Definicje Pojęcie Wyjaśnienie

Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


[dkw sb] zrywanie zapadki startera
czajda.edu.pl
jogle.edu.pl
miklasz.pl

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/index.php on line 188

Działalność agencyjna w ubezpieczeniach


Działalność agencyjna w ubezpieczeniach - Założenia:

1. Zakład ubezpieczeń może korzystać z pośrednictwa ubezpieczeniowego polegającego na wykonywaniu czynności związanych z wykonywaniem czynności faktycznych lub prawnych związanych z zawarciem lub wykonaniem umów ubezpieczenia

2. Agentem ubezpieczeniowym jest osoba fizyczna, osoba prawna lub podmiot gospodarczy nie mający osobowości prawnej, upoważniony przez zakład ubezpieczeń do stałego zawierania umów ubezpieczenia w imieniu i na rzecz zakładu lub pośredniczenia przy zawieraniu tychże umów

3. Działalność agencyjna może być wykonywana wyłącznie przy pomocy osób fizycznych posiadających uprawnienia nadane przez organ nadzoru

4. Organ nadzoru na wniosek zakładu ubezpieczeń lub samego zainteresowanego wydaje zezwolenie na wykonywanie czynności agenta, jeżeli osoba fizyczna:
- Ma miejsce zamieszkania na terytorium RP
- Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne przeciwko mieniu, dokumentom lub przestępstwo karno- skarbowe
- Ukończyła zorganizowane przez zakład ubezpieczeń szkolenie zakończone egzaminem
- Ma pełną zdolność do czynności prawnych

5. Zakład ubezpieczeń jest odpowiedzialny za  czynności wykonywane przez uprawnionego agenta

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:


Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/index.php on line 237

Kolejny temat to Działalność brokerska w ubezpieczeniach:

Założenia:

1. Polega na zawieraniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia w imieniu ubezpieczającego lub na pośredniczeniu przy zawieraniu umów ubezpieczenia na rzecz ubezpieczonego

2. Działalność brokerska może być prowadzona wyłącznie za zezwoleniem organu nadzoru

3. Działalność brokerska może być prowadzona przez osoby fizyczne lub prawne

4. Osoba... (...)