Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


www.ekonom.info

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Ryzyko płynności


Ryzyko płynności - Oznacza ryzyko przejściowej lub całkowitej utraty płynności przez bank. Ryzyko utraty płynności występuje, analogicznie jak w innych przedsiębiorstwach, gdy jest zagrożona zdolność banku do spłaty zobowiązań. Płynność finansowa banku jest wypadkową wielkości aktywów i pasywów bilansu.

Wielkości te powinny wzajemnie ze sobą korespondować. Oznacza to, że pasywa o najkrótszym terminie wymagalności (np. wkłady na rachunkach awista, lokaty terminowe do 3 miesięcy) powinny znaleźć pokrycie w aktywach o najwyższym stopniu płynności (np. w środkach pieniężnych środkach zgromadzonych na rachunku banku).

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:


Kolejny temat to Ryzyko stopy procentowej:

(ryzyko zmian stopy procentowej) oznacza niebezpieczeństwo, że zmiany rynkowej stopy procentowej wpłyną negatywnie na sytuację finansową banku.

Zainteresowanie ryzykiem stopy procentowej jako ryzykiem typowo bankowym wystąpiło dopiero w ostatnim dziesięcioleciu. Wynikało to ze stosunkowo dużych szybkich zmian stopy procentowej, które spowodowały znaczny wzrost zagrożenia dla banków.
(...)